vzdelavanie.net

MS Excel - Výpočty a grafy

Zameranie:

Kurz je pre užívateľov, ktorí denne používajú MS Excel ako bežný pracovný nástroj a potrebujú sa zdokonaliť pri riešení analytických úloh a rôznych typov výpočtov. Zároveň je kurz zameraný aj na interpretáciu získaných výsledkov v podobe rôznych typov grafov.

Všetky poznatky sú preberané na príkladoch, kde si užívateľ môže získané vedomosti prakticky odskúšať a precvičiť.

Obsah:

  • Základné matematické operácie, funkcie, absolútne a relatívne odkazy.
  • Vzorce pracujúce s viacerými súbormi súčasne, vnorené funkcie, maticové vzorce.
  • Cyklické odkazy, hľadanie chýb vo vzorcoch, chybové hlásenia.
  • Tvorenie názvov buniek, overenie logickej správnosti vzorca.
  • Podmienkové funkcie, základy štatistiky, hľadanie cieľovej hodnoty.
  • Tabuľka ako zdroj údajov pre graf.
  • Vyhotovenie grafu, úprava grafu (zmena rozsahu buniek pre graf, nastavenie ostatných parametrov grafu).
  • Rozšírenejšia práca s grafmi (vyrovnávanie priebehov, trendy, predpovedanie ďalšieho vývoja).

Vstupné požiadavky:

Odporúča sa absolvovanie kurzu "MS Excel - Efektívna práca".