vzdelavanie.net

MS Excel VBA 1 - Úvod do tvorby makier

Zameranie:

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov Excelu, ktorým nestačia bežné nástroje a potrebujú zautomatizovať niektoré činnosti, avšak majú veľmi malé skúsenosti s programovaním v Exceli. Na kurze sa naučíte vytvárať, upravovať a spravovať makrá.

Obsah:

  • Základy automatizácie práce v MS Excel.
  • Nahrávanie makier (postup a zásady), využitie a uplatnenie makier.
  • Prispôsobenie užívateľského prostredia, pridanie novej funkcionality – makra do užívateľského prostredia (tlačítka, položky menu a pod.)
  • Spúšťanie makier, správa makier, úprava nahratých makier, editor VBA (Visual Basic for Applications).
  • Zhrnutie základných pojmov z programovania.
  • Syntax jazyka VBA (premenné, výrazy, rozhodovacie bloky, cykly, základné objekty a kolekcie).
  • Základy práce s objektom Range, vlastnosti a metódy.
  • Programovanie funkcií a procedúr vo VBA.
  • Bežné cykly (prechod cez všetky zošity, listy, bunky).
  • Využitie makier VBA v konkrétnych situáciách, riešenie konkrétnych problémov.

Vstupné požiadavky:

Vyžaduje sa pokročilá znalosť Excelu.