vzdelavanie.net

MS Access - Základy práce s databázami

Zameranie:

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť s databázovým programom MS Access, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú relačnú databázu a dokázať spracovať dáta, nielen vytvorené v MS Access, ale i z externých databáz.

Všetky postupy, hlavne tvorba dotazov, budú precvičované na praktických príkladoch.

Obsah:

  • Popis pracovného prostredia v MS Access (tabuľky, dotazy, formuláre, tlačové zostavy, makrá, moduly).
  • Import údajov do tabuľky, prepojenie, export údajov z tabuľky.
  • Práca s tabuľkou v MS Access.
  • Zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov.
  • Relácie medzi tabuľkami, nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, hlavný kľúč.
  • Práca so sprievodcami tvorbou dotazov, návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá.
  • Tvorba dotazov v návrhovom zobrazení, základné príkazy jazyka SQL.
  • Formuláre (práca s formulárom; návrh formulára; vlastnosti formulára; základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti, použitie sprievodcu).
  • Zostavy (šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny).
  • Tlač zostáv.

Vstupné požiadavky:

Žiadne. Výhodou je bežná práca s programom MS Excel.