vzdelavanie.net

MS Access - Práca s databázami pre mierne pokročilých

Zameranie:

Zámerom kurzu je rozšíriť zručnosti mierne pokročilých užívateľov pri práci s produktom Access. Na kurze sa pri riešení konkrétnych problémov ukazujú pokročilé techniky, tvorby dotazov, formulárov a zostáv.

Obsah:

  • Zhrnutie základných znalostí práce s databázou.
  • Rozšírenie poznatkov o databázach, vytváranie a import zložitých databáz.
  • Rozšírenie poznatkov o formulároch, dotazoch a zostavách.
  • Dotazy pomocou SQL.
  • Úvod do problematiky automatizácie spracovania údajov, makrá.
  • Riešenie konkrétnych problémov.

Vstupné požiadavky:

Vyžaduje sa znalosť obsahu kurzu "MS Access - Základy práce s databázami".